به مناسبت اول ماه مه روز جهاني کارگران

April 28, 2018

اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگي کارگران و زحمتکشان است. در اين روز، کارگران در اقصا نقاط جهان، با گردهم‌آيي و راهپيمائي در خيابانها و تجمع در ميادين و يا با برگزاري ميتينگ و