از آموزگاران می آموزیم

October 19, 2018

علی اشرافی 1) روز چهارشنبه، ۷؍٦؍۹۷جلسه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با وزیر آموزش و پرورش در ساختمان اصلی وزارتخانه برگزار گردید. 2) فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان: تحضن سراسری مغلمان روزهای یکشنبه

اطلاعيه روند سوسياليستي کومەله به پشتيباني از اعتصاب و تحصن ٢ روزه معلمان سراسر کشور

October 15, 2018

تحصن دو روزه معلمان سراسر کشور به فراخوان ‐ شوراي هماهنگي تشکلهاي صنفي فرهنگيان ايران ـ در روزهاي يکشنبه و دوشنبه و در سکوت رسانەهای جمهوری اسلامی پيروزمندانه برگزار گرديد. طبق گزارشهای مندرج در شبکەهای

مجلس موسسان یا شورا

October 3, 2018

قوانین اساسی،غالباً در لحظه‌های بحران و دگرگونیهای بزرگ اجتماعی نوشته‌ میشوند و برآیند یك سلسله‌ مبارزات سیاسی و اجتماعی هستند و نقش یك كد مشروعیت و خصلت تقریبا دائمی دادن به‌ قدرت تازه‌ را ایفا