بیانیه کنفرانس نیروهای چپ و کمونیست در کردستان

January 31, 2019

سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی وظیفه فوری ما است. بحران اقتصادی ـ سیاسی رژیم اسلامی ایر ان، مصائب و مشقات ناشی از حاکمیت سرمایەداری، رشد جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی و نارضایتی