گرامي باد۸ مارس روز جهاني زن

February 27, 2019

امسال در حالي به استقبال روز جهاني زن مي رويم که موچ انزجار و اعتراض عليه رژيم ضد زن اسلامي سراپاي جامعه ايران را فرا گرفته است و مي رود تا تکليف اين رژيم را يکسره کند. موج انزجار و اعتراضي که