در گراميداشت هشت مارس روز جهاني زن

March 4, 2019

هشت مارس امسال، مصادف است با چهلمين سالگرد مقاومت و مبازره زنان سکولار و عدالتخواه ايران، در مقابل حکم حجاب اجباري. اين حکم از جانب خميني، يکي از مرتجعترين و بيرحم‌ترين و حيله گرترين (و