در گراميداشت روز جهاني کارگر

April 25, 2019

در آستانه روز جهاني کارگر؛ کارگران ايران از هر زماني بيشتر با تورم لجام گسيخته، با گراني روز افزون کالاهاي مورد نياز روزانه، با عدم پرداخت حقوقها و دستمزدهاي معوقه، با عدم امنيت شغلي، با