اطلاعيه روند سوسياليستي کومەله بمناسبت جانباختن رفيق رحمان نجات

با کمال تأسف، مطلع شديم، رفيق رحمان نجات روز جمعه ۲۳ تيرماه ۱۳۹۶ شمسي برابر با ۱۴ ژوئيه ۲۰۱۷ ميلادي بر اثر حادثەای ناگوار جان‌باخته است. رفيق رحمان يکی از کادرهای قديمی کومەله و مبارزين راه آزادی و سوسياليزم بود. در تمام سالهای مبارزەاش در صفوف کومەله و حزب کمونيست ايران، دلسوزانه و با ارادەای مستحکم در راه تحقق آرمانهايش تلاش کرد.

رفيق رحمان جزو چهرەهای شناخته شده کومەله، جنبش کارگری و جنبش ملی بود. خبر از دست دادن رفيق رحمان برای همه رفقايش سخت و دلخراش است. يادش برای هميشه گرامی خواهد ماند.

ما صميمانه به فرزند و همسر رفيق رحمان، همينطور به رفقای حزب کمونيست ايران و کومەله” سازمان کردستان حزب کمونيست ايران” و به همه رفقای که از دور نزديک او را می‌شناختند، تسليت می‌‌گوئيم.

يادش گرامی

روند سوسياليستی کومەله

٢٤ تير ١٣٩٦

١٥.٠٧.٢٠١٧

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*