مردم بانه را حمايت کنيم

طبق اخبار و گزارشات، امروز سه شنبه ١٤ شهريور ١٣٩٦ مردم بانه در اعتراض به کشته شدن دو کولبر توسط مأمورين مستقر در مرز، دست به تظاهرات زدند. طولی نکشيد که نيروهای ضد شورش رژيم به مردم هيرش برده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

بر اساس گزارشات تعدادی از جوانان شهر مجروح شدەاند. دامنه اعتراضات در مدت زمان کوتاهی چنان گسترش يافته که مزدوران را به تکاپو انداخته است، رژيم از زمين و هوا به سرکوب تظاهرات دست زده است. پخش اخبار مربوط به اعتراضات مردم بانه،مردم ديگر شهرهای کردستان را نيز به خيابان کشيده است. يقينا دامنه اين اعتراضات به چند شهر محدود نخواهدماند و مردم کردستان يکپارچه به اشکال گوناگون حمايت خود را از مردم بانه خواهند کرد.

رژيم فاشيستی اسلامی ايران در طی بيش از سه دهه سرکوب،جنايت و کشتار مردم کردستان خوب می‌داند که اين ملت آتش زير خاکستری هستند که دير يا زود خانمان‌اشان را به آتش خواهند کشيد. ترس و وحشت رژيم از اين مردم باعث شده از تظاهرات آرام مردم چنان به واهمه می‌افتند که با تمام قوا و به شديدترين شکل ممکن آنرا سرکوب می‌کند.

رژيم منفور اسلامی ايران بايد بداند، جناياتش در کردستان بی پاسخ نخواهد ماند. ملت مبارز کردستان طی سالهای طولانی نشان دادەاند که در هر زمان و به هر شکل ممکن جنايات رژيم را بی پاسخ  نگذاشتەاند. اينبار نيز با همبستگی و اتحاد و در اشکال گوناگون مبارزاتی به رژيم نشان خواهند داد که نمی‌تواند به هر جنايتی دست بزند.

مرگ بر رژيم فاشيستی جمهوری اسلامی

پر توان باد مبارزات مردمی

روند سوسياليستی کومەله

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*