به کمک زلزلەزدگان بشتابيم

زلزله مهيب ٣/٧ ريشتری يکشنبه شب استان کرمانشاه و بخش‌های ازکردستان عراق، از مرز ٤٠٠ نفر گذشت. بيش از ٧٣٠٠ نفر مصدوم و هزاران نفر بی خانمان شدەاند. بيشترين تلفات و ويرانيها را قصر‌شيرين ، سرپل‌ذهاب و آباديهای اطراف متحمل شدەاند. پس لرزەها در اين مناطق تا دو روز گذشته ادامه داشته است.

تصاوير دلخراشی از اين فاجعه دل جهانيان را به درد آورد. از طرف بسياری از کشورها ابراز همدردی و آمادگی برای کمک به زلزله‌زدگان شدە است. در اين ميان و به گفته آسيب ديدگان کمترين کمک از طرف دولت به مردم شده است. در بعضی از مناطق بجای نيروهای امداد و کمک رسانی، نيروهای امنيتی به منطقه گسيل شدەاند.

به گفته آسيب ديدگان و خبرگزاريها،کمبود مواد اوليه و چادر برای اسکان زلزلەزدگان باعث شده مردم با روشن کردن آتش شب را در خيابانها سپری کنند. اين در حالی است که هوای سرد پائيزی بر منطقه حاکم شده. قطع شدن آب آشاميدنی و برق در بعضی از مناطق زلزله‌زده مشکلات را دوچندان کرده است.

طی دو روز گذشته مردم با دست خالی تلاش کردەاند جانباختگان و مصدومين را از زير آوار بيرون بکشند. اتحاد و همبستگی مردم و عکس‌العمل سريع آنها در بيرون آوردن مصدومين از جانباختن بيشتر آنها جلوگيری کرده است.

ضمن تسليت به مردم زلزلەزده ايران و عراق و مخصوصا بازماندگان جانباختگان و آرزوی بهبودی برای مصدومين.، خودمان را در اين مصيبت شريک اندوه و غم آنها ميدانيم.

از همياری و کمک رسانی مردم به زلزلەزدگان تقدير کردە و اميدواريم با مساعدت بيشتر مردم اين دوران سخت و دشوار  سريعتر سپری شود. يقين داريم همياری مردم می‌تواند از درد و اندوه آسيب ديدگان بکاهد.

روند سوسياليستی کومەله

٢٣ آبان ١٣٩٦

١٤.١١.٢٠١٧

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*