قيام تهیدستان لرزه بر اندام سران حکومت فاشيستی جمهوری اسلامی انداخت

بعد از گذشت ٣٨ سال حکومت اسلامی “حامی مستعضفين” فاصله طبقاتی را به آخرين حد ممکن رساند و کاسه صبر کارگران، کشاورزان و زحمتکشان را لبريز کرد. دەها هزار نفر از اقشار و طبقات تهی دست به خيابانها ريخته و خواهان عدالت اجتماعی شدند. طولی نکشيد شعارهای صنفی جايش را به شعارهای مرگ بر خامنەای، مرگ بر روحانی و ديگر سران حکومت فاشيستی جمهوری اسلامی داد. نابودی حکومت آخوندها به خواست عمومی تبديل شده است.

٣٨ سال سرکوب، قتل، اعدام، غارت منابع مملکت، دزدی و ظلم بی پايان مردم را به ستوه آورده است. حکومت اسلامی ايران در طول تمام اين سالها با اتکا به سرکوب و ايجاد رعب وحشت توانسته بر مسند قدرت بماند. با هزينه زياد در براه انداختن جنگ‌های نيابتی در منطقه و تشکيل فرقه و دستەهای مذهبی و افراطی برای پيشبرد منافع حکومت و دشمنی با کشورها و ملت‌های ديگر از جمله اقدامت نابخردانه رژيم است.

با به‌پا خواستن مردم در تقريبا همه شهرهای ايران ناقوس مرگ رژيم به صدا درآمده است. جوانان پر شور و انقلابی با شجاعت بی‌نظير هر شب در خيابانها با نيروهای سرکوبگر رژيم روبرو شده و آنها را مجبور به عقب نشينی می‌کنند. مردم متحدانه و با قدرت تمام در مقابل مظهر ظلم و تحجر ايستادەاند.

مرگ بر نظام سرمايەداری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی

روند سوسياليستی کومەله

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*