ـ کابوس سران رژيم اسلامی به وقوع پيوست ـ

از همان سالهای اول روی کار آمدن رژيم اسلامی سران آن اعم از خمينی و ديگر مزدوران ريز و درشت، مکررا هشدار به وقوع پيوستن کابوساشان که همانا به خيابان آمدن ستم ديدگان برای جمع کردن بساط ظلم و ستم را میدادند.
تمام اقدامات سرکوبگرانه در ٣٨ سال گذشته نتوانست از به وقوع پيوستن کابوس سران رژيم جلوگيری کند. شلاق زدن مردم در ملاێ عام، سنگسار، قطع کردن دست و پا، حلقآويز کردن، کشتار دستهجمعی زندانيان سياسی، ترور و شکنجه و تجاوز به زندانی سياسی نتوانست از قيام مردم جلوگيری کند.
هميشه رژيم بموازات سرکوب علنی از ترفندهای فريبکارانه به هدف در نطفه خفه کردن هر نوع حرکت اعتراضی، نيز استفاده کرده است. با به راه انداختن نمايش رأی گيری از آنجمله رأی گيری شوراهای شهر، مجلس، رياست جمهوری و غيره، و درست کردن اپوزسيون قلابی و “اصلاحطلب” داخلی و خارجی، تلاش کرده مردم را سرگرم کرده و اعتراضات بر حقاشان را به کجراه بکشاند. قيام مردم بخوبی چهره واقعی اين “اصلاحطلبان” را اعيان کرد.
“اصلاحطلبان”ی که تا ديروز برای به پای صندوق رأی کشاندن مردم به هر ترفندی دست میزدند، امروز همصدا با ديگر سرکوبگران به مردم معترض توهين کرده و خواهان سرکوب مردم شدەاند.
يکی ديگر از تردستیهای رژيم به خيابان آوردن به اصطلاح طرفدارانش است. مردمی که خود ٤٠ سال است تحت حاکميت اين رژيم مستبد زندگی کردەاند، بخوبی میدانند که رژيم برای بەراه انداختن نمايشهای خيابانی چه اهرمهای در دست دارد. مردم فراموش نکردەاند که نبود مهر شرکت در انتخابات در مدارک شخصیاشان چه عواقبی میتوانست داشته باشد. مردم میدانند که عدم شرکت در راهپيمائیهای دولتی برای کارمندان، بخصوص کارمندان دولتی میتواند چه مصيبتای به بارآورد. نه مردم ايران و نه افکار عمومی جهان کوچکترين ارزشی برای نمايش خيابانی رژيم قائل نيستند.
مرگ بر جمهوری اسلامی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*