حمله وحشيانه ارتش ترکيه به عفرين را محکوم میکنيم

حمله‌ وحشیانه‌ ارتش تركیه‌ به‌ عفرین

بعد از چند روز حملەهای پراکنده و توپ‌باران مناطق مرزی توسط ارتش ترکيه، شنبه ٢٠ ژانويه جنگندهای اف ١٦ مناطق آزاد تحت کنترل حزب اتحاد دمکراتيک “پ ی د ” را مورد حمله وحشيانه قرار دادند. طبق اخبار منتشر شده تاکنون در پی حملات هوائی ارتش ترکيه دەها کشته و زخمی به جا مانده که دستکم ٢ نفر آنها کودک هستند.

روز يکشنبه ٢١ ژانويه در ادامه حملات هوائی و توپ‌باران عفرين و مناطق جوار آن، نيروهای زرهی و پياده ارتش متجاوز ترکيه از طرف مرز شمالی سوريه، وارد خاک کردستان شدند. به نقل از سران ارتش ترکيه، نيروهای پياده ارتش قصد دارند مناطق تحت کنترل نيروهای حزب اتحاد دمکراتيک “پ ی د ” را به تصرف خود درآورند.

دولت فاشيستی ترکيه پس از ناکاميهای پی در پی در سياستهايش چه در بُعد منطقەای و چه در ابعاد جهانی، بشدت نگران تحولات داخلی و قدرت گيری جنبش کردها برای احقاق حقوق پايمال شدەاشان است. به همين خاطر تحمل شکل‌گيری و استمرار حاکميت کانتونهای کردستان سوريه را ندارد.

در اين راستا ارتش متجاوزگر ترکيه با حمله به عفرين در واقع جنگ تازەای را به مردم ستم کشيده و جنگ‌زده منطقه تحميل می‌کند. منطقەای که در چند سال گذشته به ميدان کشمکش قدرتهای منطقەای و جهانی برای کسب سهم و اعمال نفوذ بيشتر تبديل شدە است. اين قدرتها بدون در نظر داشتن منافع واقعی مردم که چيزی جز رفاه و آسايش نيست، به جنگ و رقابت‌های خود مشغولند.

نيروهای مردمی و مسلح در مقابل تجاوز ارتش ترکيه اعلام کردەاند که با دفاع از خاک و حاکميت دمکراتيک کانتونهايشان به مقابله با اين تجاوز برخواهند خواست. اگر چه اين جنگ در مقياس تجهيزات و نفرات برابر و همپايه نيست، اما نيروهای مدافع خلق مصمم هستند در مقابل اين نجاوز ارتش و دولت ترکيه بايستند.

مردم روژآوا همانطور که قهرمانانه، زن و مرد پير و جوان در مقابل تجاوز داعش ايستادند، يقينا پوزه ارتش ترکيه را نيز به خاک خواهند ماليد. در اين ميان سکوت افکار جهانی در مقابل اين تجاوز علنی، می‌تواند تنها نشان آشکاری باشد از پايمال کردن حقوق انسانها در مقابل منافع اقتصادی و سياسی.

زنده باد مقاومت قهرمانانه مردم در مقابل يورش متجاوزگران ترکيه

زنده باد سوسياليسم

روند سوسياليستی کومەله

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*