فرخنده باد هشت مارس روز جهانی زن

هشت مارس امسال در آستانه چهلمين سالگرد مبارزات زنان ايرانی بر عليه يکی از عقب ماندەترين حکومت‌های جهان،توجه جهانيان را به خود جلب کرده است. جنبش زنان برای _قبل از هر چيز_ رفع تبعيض جنسيتی، تبعيض اقتصادی واجتماعی، طی چهل سال گذشته در ابعاد و اشکال مختلف هيچگاه از پای نايستاده. است

فراز و نشيب مبارزات زنان در چهل سال حکومت اسلامی آنچنان فعالين جنبش را آبديده کرده که در مقابل يکی از هارترين نيروهای سرکوبگر قد علم کردەاند. قتل، اعدام، شکنجه، زندان تهديد و . . . نتوانست زنان را به سکوت وادارد.

در چند سال اخير و بخصوص امسال نقش پُررنگ زنان در همه عرصەهای مبارزاتی چشمگير بوده است. در مبارزات کارگری زنان در صفوف پيش قرار دارند. در مقابل سياەچالهای رژيم برای آزادی زندانيان سياسی بی مهابا حاکمان ظلم را خطاب قرار می‌دهند. در راهپيمائی‌های ضد رژيم شرکت وسيع دارند و از هر فرصتی برای مقابله با نيروهای سرکوبگر رژيم استفاده می‌کنند.

دختران خيابان انقلاب لرزه به اندام حاکمان جهل انداختەاند. امام جمعه‌ها و آخوندهای با عمامه و بی عمامه در وصف ضرر و زيان بی حجابی برای اسلام و حکومتش اراجيف بسيار فرمودند. با قصاوت بی همتا کمر به سرکوب دختران خيابان انقلاب و همه زنان و دخترانی که برای حقوق غصب شدەاشان برخواستەاند، بستەاند.

نتيجه چهار دهه دزدی، اختلاص، زمين‌خواری و غصب ملک و اموال مردم و به تاراج بردن ثروت ملی مردم از يکطرف و بی کفايتی در اداره امور اقتصادی و اجتماعی، باعث فقر، بی کاری، فحشا،اعتياد، کارتون خوابی، توسعه حلبی آبادها و بسياری مصائب اجتماعی ديگر که گريبانگير جامعه ايران شده است،

ارمغان چهل سال حکومت اسلامی برای مردمی که تشنه آزادی و عدالت اجتماعی بودند، سرکوب ترور، شکنجه و در يک کلام اسارت بود. بر زنان ايرانی در چهار دهه گذشته بيشترين ظلم روا شد. تمرکز دين اسلام بر زن و حساسيت اين دين به زنان باعث شده زنان ايران تحت حاکميت رژيم مذهبی دوچندان مورد ظلم و بی عدالتی قرار بگيرند. از داشتن هر گونه آزادی و اختيار در امورات حتی شخصی نيز محروم شدەاند.

با توجه به وسعت رنج و عذابی که زنان ايرانی در چهل سال گذشته از اين رژيم ديدەاند، بی شک و همينطور که از رويدادها پيدا است، زنان جزو گورکنان اصلی جمهوری اسلامی خواهند بود. مارش عزای حاکمان ايران به صدا درآمده است، و زنان آزاده ايرانی در بصدا درآوردن آن نقش پايەای دارند. باشد که در تاريخ معاصر ايران اين مهم برای هميشه حک گردد.

فرخنده باد هشت مارس

زنده باد مبارزات زنان

مرگ بر جمهوری اسلامی

روند سوسياليستی کومه له

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*