اطلاعيه روند سوسياليستی کومەله به مناسبت جانباختن رفيق سيامک شامی پيشمرگ و کادر کومەله

با کمال تأسف روز دوشنبه ٢٧ فروردين بر اثر ايست قلبی رفيق سيامک شامی برای هميشه چشم از چهان فروبست. رفيق سيامک پيشمرگ و کادر قديمی کومەله و چهرەای محبوب در ميان زحمتکشان و رفقايش بود.
رفقای که او را از دوران حضور پيشمرگه در ميان مردم بخاطر دارند، می‌دانند که او رفيقی صميمی،دلسوز، جسور و هميشه شاداب و آماده به قبول مسئوليت بود. مرگ زودرس سيامک ما و همه کسانی که او را می‌شناختند را در غم و اندوه فرآوان فرو برد.
رفقای سيامک، کارگران و زحمتکشان کردستان، ياری مبارز ودلسوز در راه مبارزه با ظلم و بی عدالتی را از دست دادند.
ما از صميم قلب جانباختن رفيق سيامک شامی را به همه رفقايش، کميته مرکزی و همه اعضا و پيشمرگەهای کومەله و خصوصأ به همسر و همرزمش رفيق حيات دولتياری و پسرش شوان عزيز تسليت می‌گوئيم.

سەشنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*