در سوگ رفيق و مادر صدها پيشمرگ کومەله – آباجی

در سوگ رفيق و مادر صدها پيشمرگ کومەله- آباجی

با کمال تأسف صبع روز شنبه پنجم ماه مه ٢٠١٨ رفيق و مادر صدها پيشمرگ کومەله‐عذرا آدمی برای هميشه چشم از جهان فرو بست. پيشمرگان کومەله، رفيق عذرا آدمی را به طبعيت از فرزندانش آباجی می‌خواندند. او سالها در صفوف کومەله در کنار انجام وظايف تشکيلاتی‌اش، يار و ياوری مهربان برای پيشمرگان بود. چهره مهربانش، صميمت‌اش، دلسوز بودنش و دەها خصلت خوب ديگری که در وجود او جمع بود، او را به يکی از چهرەهای محبوب و قابل اتکا برای همه آن کسانی که او را می‌شناختند، کرده بود.

در طول بيش از چهل سال پيگيرانه با استبداد و جمهوری اسلامی ايران مبارزه کرد. در طول تمام اين سالها نه از دست دادن پسرش رفيق علی گلچينی (صلاح) و نه مشکلات و سختی‌های ديگر نتوانست از عزم و ارادە او برای مبارزه بکاهد و تا آخر عمر به آرمانهايش وفادار ماند.

مرگ آباجی همه رفقايش را در غم و اندوه فرو برد. ما به خانواده و همه پيشمرگان کومەله و همرزمان آباجی تسليت می‌گوئيم. صفوف مبارزين برای زندگی عادلانه و بهتر، مبارزی پيگير و چهرەای محبوب را از دست داد. يادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

روند سوسياليستی کومەله

٠٦،٠٥،٢٠١٨

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*