ياد و خاطره کاک کيهان فرزاد هميشه زنده خواهد ماند

روز سەشنبه ٢٢ ماه مه، رفيق کيهان فرزاد با مرگ نابهنگامش همه رفقايش را در سوگ و غم فرو برد.

کاک کيهان از رفقای قديمی و چهرەای شناخته شده و محبوب شهر سنندج و از ياران صميمی و مبارز صفوف کومەله بود. او جزو کادرهای خوش‌نام جنبش انقلابی کردستان و مبارز راه آزادی و سوسياليسم بود.

کاک کيهان از خانوادەای سياسی و مبارز بود که با انقلاب سال ٥٧ به صفوف کومەله پيوست. مبارزين راه آزادی و جنبش انقلابی کردستان، رفيقی صميمی و کادری توانا را از دست دادند. يادش هميشه در خاطرەها خواهد ماند.

ما به اعضای خانواده کاک کيهان  و همه رفقايش تسليت گفته و خودمان را شريک غم آنها می‌دانيم.

روند سوسياليستی کومەله

٢٣.٠٥.٢٠١٨

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*