گرامي باد ياد رفيق توفيق عباسي

با کمال تأسف خبر در گذشت رفيق توفيق عباسي معروف به “مامو توفيق” را در روز دوشنبه اول مرداد 1397  دريافت نموديم.

مامو توفيق در روستاي کميز از توابع سسندج، در خانواده‌اي زحمتکش چشم به جهان گشود، و از همان دوران کودکي با رنج و کار طاقت فرساي زحمتکشان روستا آشنا شد، براي امرار معاش و کمک به خانواده با آنان همکار و همراه شد، و از همان اوان جواني، موضوع ستم و بيعدالتي موجود در جامعه، او را به انديشيدن‌ در اينباره و يافتن راه رهايي واداشت. بدينسان؛ در حرکات اعتراضي و مبارزات آزاديخواهانه و عدالت طلبانه مردم ايران عليه ستم و بيداد رژيم سابق در سال 1357 فعالانه شرکت نمود و بعد از سرنگوني رژيم سلطنتي هم، در برابر ظلم و ستم حاکمان جنايتکار اسلامي ايران، به مبارزه بر خاست و جهت پيشبرد مبارزه‌اي سازمان‌يافته و هدفمند، به تشکيلات کومه‌له پيوست.

از آن زمان؛ مامو توفيق در صفوف مبارزان کومه‌له و حزب کمونيست ايران به فعاليت عليه رژيم جرم و جنايت جمهوري اسلامي ايران ادامه داده،  وتا آخرين لحظات زندگي انقلابي‌اش، در کمپ پيشمرگان کومه‌له ماندگار بود.

ما خود را در غم و اندوه خانواده گرامي مامو توفيق شريک ميدانيم وبه: ‌همسر ايشان نازنين خانم، و فرزندانش؛ ته‌رزه، ئه‌ستێرهو ئه‌يار، و سايرفاميل و بستگان ايشان، همچنين به همسنگرانش در کومه‌له و حزب کمونيست ايران صميمانه تسليت ميگوئيم و يادش را گرامي ميداريم.

روند سوسياليستي کومه‌له

02.05.1397

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*