مجلس موسسان یا شورا

هدایت سلطان زاده

قوانین اساسی،غالباً در لحظه‌های بحران و دگرگونیهای بزرگ اجتماعی نوشته‌ میشوند و برآیند یك سلسله‌ مبارزات سیاسی و اجتماعی هستند و نقش یك كد مشروعیت و خصلت تقریبا دائمی دادن به‌ قدرت تازه‌ را ایفا میكنند. به‌ مفهومی، آنها پیش از نوشته‌ شدن وجود دارند؛ زیرا بازتاب قدرت هژمونیك در تعادل نیروها هستند. قانون اساسی آمریكا در نقطه‌ی شكست امپراتوری….ادامه‌ مطلب

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*