اطلاعيه روند سوسياليستي کومەله به پشتيباني از اعتصاب و تحصن ٢ روزه معلمان سراسر کشور

تحصن دو روزه معلمان سراسر کشور به فراخوان

‐ شوراي هماهنگي تشکلهاي صنفي فرهنگيان ايران ـ در روزهاي يکشنبه و دوشنبه و در سکوت رسانەهای جمهوری اسلامی پيروزمندانه برگزار گرديد. طبق گزارشهای مندرج در شبکەهای اجتماعی، معلمان در تهران، شيراز، کرمانشاه، اصفهان، همدان، بوشهر، مريوان، اهواز، تبريز، سنندج ، سقز، مشهد، ملاير، کازرون، شهريار، اسلامشهر، سمنان، بجنورد، ساري، رشت، قزوين، اليگودرز، بهبهان، ياسوج، کرج، يزد، خرم آباد، دهلران، بروجرد ، اروميه، اردبيل، تربت حيدريه، زاهدان،. . . به تحصن پيوستەاند.

در امتداد خيزشهای اخير و اعتراضات عمومی اقشار و طبقات فرودست به شرايط اسفبار موجود و فشار غير قابل تحمل گرانی، فرهنگيان نيز با تحصن دو روزه خود و به اعتراض به تورم روزافزون، گرانی، پائين آمدن قدرت خريد با صف مستقل به جمع معترضان پيوستند. آموزش رايگان و معاف شدن والدين از پرداخت بخشی از هزينه تحصيل خواست ديگر فرهنگيان بود. در جامعەای که شکاف طبقاتی بيش از پيش نمايان است و روز به روز بر آن افزوده می‌شود، اين معلم است که زنگ خطر سرازير شدن نسل بعدی کودکان کار به خيابانها را به صدا درآورد. در ماەهای اخير معلمان آزادی‌خواه و متعهد پيوسته در تجمعات مختلف به انواع و اشکال اعتراض خود را به شرايط نامناسب شغلی و درآمد پائيين و دستگيری و حبس همکارانشان به نمايش گذاشتند. پاسخ دولت به مبارزات مدنی معلم‌ها سرکوب و دستگيری‌های وسيع‌تر و حبس تعداد بيشتری از آنان بود.

تحصن معلمان، جنبش اعتراضی مردم ايران را به مرحله نوينی ارتقا داد. پشتيبانی وسيع تشکلهای کارگری، زنان، دانش‌آموزی . . . نشان از اهميت و جايگاه معلمان در صفوف مبارزاتی دارد. بی شک اعتراضات از اين دست روبه افزايش خواهد گذاشت. چرا که جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند مشکلات عديده جامعه را حل کند. تنها گزينه جمهوری اسلامی در مقابل اعتراضات روزافزون مردمی سرکوب است.

اتحاد و يکپارچگی، پيوند مبارزات مدنی اقشار و صنف‌های مختلف در سرتاسر ايران جهت نيل به اهداف بر حق معترضان در مرحله بعدی می‌تواند توان و قدرت مبارزاتی را بمراتب تقويت کند.

زنده باد آزادیو سوسياليسم

مرگ بر حکومت فاشيستی جمهوری اسلامی

بيست و سوم مهرماه ١٣٩٧

١٥.١٠.٢٠١٨

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*