اطلاعیه دو تن از فعالین » جنبش فدرال دموکرات آذربایجان«

حدود پانزده سال پیش جنبش فدرال دموکرات آذربایجان با پیش گامی عده ای از فعالین سیاسی بر پایه یک پلاتفرم سیاسی بنیان گذاشته شد ، وما جزو نخستین امضاء کنندگان آن بودیم.در زمانی که حزب گریزی به موج رایجی دربین بخش مهمی از فعالین سیاسی پیشن تبدیل شده بود ، این درحکم شنا درجهت مخالف آب بود.ما بر این باور بودیم و نیز براین باور هستیم که آذربایجان بعنوان یکی از نخستین خاستگاه ها ، کانون و پیشگام اندیشه های دموکراتیک نیازمند یک سازمان سیاسی نوینی در شرایط پیچیده بین ا لمللی و منطقه پرآشوب خاورمیانه و کشور بلا زده ایران است.این یکی از انگیزه های ما در مشارکت در این رویکرد بود وهست.اگر از فرآیند مبارزات ضد استعماری کمتر کشور دموکراتیکی   پا به عرصه جهان گذاشت ، فروریزی شوروی به بازگشت ناسیونالیسم قومی به صحنه سیاسی جان تازه ای داد که فاقد بار…ادامه‌ مطلب

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*