درباره

پلاتفرم سیاسی روند سوسیالیستی کومه‌له (فراکسیون)

ما جمعی از مبارزان صفوف کومه¬له-که طی دهها سال مبارزه علیه رژیمهای استبدادی و ارتجاعی سلطنتی و اسلامی و در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان، در اشکال وعرصه¬های متنوع حركات و جنبش¬های انقلابی وتوده¬ای شرکت کرده و توانسته‌ایم تأثیرات و نتایج ایده¬ها وسیاست¬های گوناگون خود و دیگران در سطح کُردستان، ایران و جهان را شاهد باشیم، به این باور رسیده¬ایم که برای در پیش¬گرفتن راهی موفقیت¬آمیز بسوی آزادی و سوسیالیسم، یک بازبینی نقادانه و بنیادین از گذشته چپ بطور کُلی و کومه‌له بطور اخص لازم است.

برای مطالعه و دانلود تمامی بخشهای پلاتفرم سیاسی روند سوسیالیستی کومه‌له، اینجا را کلیک کنید.