میلیتاریزم ! ( سانسوری در ابعاد جهانی )

militarism

   رشادمصطفی سلطانی

هفدەی فوریە  ٢٠٢١

در زمان کنونی ، سخت تر از همەی دردها نیافتن همدرد است .  

میلیتاریزم سیمای کریە و نفرت شدەی دنیای متمدن امروزی و سانسوری در همەی ابعاد زندگی بشری است. با تمام تفاصیل سانسور مخالف انتشار اندیشەهای مدرن بودە، اما میلیتاریزم مخالف بالندگی و گسترش دمکراسی است. کنترل جهان بیگمان در اختیار حلقەی کوچکی از میلیاردر هائی است کە مخفیانە وآشکار جهان را ادارە میکنند.اگر حملات کارتل ها، تراست ها، شرکت های چند ملیتی، تهدیدهای ابزارهای میلیتاریزم ، سیاست ها و ستم های هدایت کنندەی این ابزار توتالیترها را جدی نگیریم شهروندان دنیا بدون شک ” عبرت تاریخ “خواهند شد. میلیتاریزم مضاعف و ترورهای دولتی در سرزمین کردستان وجدان انسان رابشدت آزار میدهد. مخازن موشک های شلیک نشدە و بمب های فرو نریختە و جنگ افزارهای مخرب، بمراتب از مخازن انبارهای وسایل کمکی هنگام زمین لرزە، سیلاب ، بارندگیهای شدید، آتش سوزیهای طبیعت و جنگل ها وانبارهای گندم و جو و آرد ( سیلو ها ) ،انبار های داروهای پزشکی عظیم ترند. بودجە نظامی بزرگترین قدرت اقتصادی جهان “امریکا” بە تنهائی از بودجەی نظامی چین ، روسیە ، آلمان ، ایتالیا، انگلستان ، فرانسە بیشتراست . ماشین جنگی قدرت های نظامی شامل ماسمیدیای نیرومند ،ناوهای هواپیما بر ، زیر دریائی های اتمی ، پایگاە های  گوناگون درسطح جهان ، شنود های جاسوسی ، شبکەی ماهوارەهای فضایی و تجسسی، آواکسها، تیم های جاسوسی ، ترورهای مستمر دولتی و جنگ های راونی است. در عمل تکنولوژی پیشرفتە  بیشتر ازهفت میلیارد انسان را همسایەی یکدیگر نمودەاست. شگرد تکنولوژی در جنگ جهانی دوم  بمباران وسیع کشور آلمان نازی نبود بلکە متفقین با شکستن سیستم های پیچیدەی رمزگذاری بر آلمانی ها پیروز شدند. بشریت اسیر دیوای است کە آنرا از آجر های نادانی ساختە است و،مبارزەی طبقاتی کافی نبودە ، بلکە اندیشەی های بت شکنانە و ترجمەهای قابل انطباق نیز ضرورت دارند. نظم  مدرن و انسان دوستانە آرزوی تودهای مردم است کە لزوما با افکارمارکسیستی بیگانە وآشنائی ندارند. مردم جهان شاید از” ترس”  آنچنان وحشتی ندارند، بلکە از فقدان یک اپوزیسیون توانا و خط مشی سازگار ونجات دهندە در جهان و پراکندگی نیروهای دمکراسی طلب و چپ کولوکتیفیزم* با سیمای انسانی رنج میبرند .

 ماسمیدیا بعنوان ابزاری کە زبانش از ” طناب دار” دراز تراست ،در خدمت قدرت های اقتصادی و سیاسی، شهروندان را در ناآگاهی نگە داشتە و در حقیقت بە        ” حقیقت ” جفا کردەاست . واژەی فریب دهندەی حقوق ” بشر” حقیقتا در مقولەی شک و تردید ترجمە و ارزیابی میگردد. اکنون براساس منابع جامعە شناسی شیوە و فورمی از سرمایەداری اقتصادی – نظامی بطور شرمگینانە ظهور کردەاست. چپ های کلاسیک و سنتی در تشکل های کوچک و بیرمق منزوی گردیدەاند. اعتراضات چپ مدنی و خیابانی پرچین و شکن است و بگونەای پژواک و بازتاب بین المللی یافتەاست .انقلاب ها تنها مبارزە بخاطر توزیع عادلانەی ارزش هاو ثروت های پولی نیست ،  همزمان بخاطر پاکی ارزش های انسانی نیز می باشد. نظم کنونی جهان قادربە برقراری عدالت اجتماعی نبودە و نمیتواندبر بحران هاپیروز شود. مواضع و دکترین دفاعی فریب دهندەی قدرت های بزرگ در برابر بشریت صراحت نبودە بلکە وقاحت محض می باشد. گذار بە جامعەی عدالت خواە و دمکراسی مسیری بسیار سخت و طولانی بودە کە ائتلاف گستردەای تمام نیروهای اجتماعی را میطلبد.  گرایش بە اتحادو همکاری در زمینە نقاط ودردهای مشترک ، در نیروهای  رادیکال و سیکولار در سطح ناگواریست. میلیتاریزم توانستە درسطح بالائی ، محیط زیست را  کە بهرموجودی تعلق دارد ویران وپروسەی آنرا سرعت سرسام آوری بخشد.

 انقلاب های چین ، روسیە ، ویتنام ، نیکاراگوئە ، کوبا وآلبانی در راهی قدم نهادند کە بە” سرمایەداری دولتی” منتهی گردید و ،در عمل زمینە را برای دیکتاتوری خشن “حزبی ” مهیا نمودند. با گذشتی تاریخی میتوان نظم و عدالت اجتماعی را با دمکراسی مترادف دانست. اگر چە طبقەی متوسط جدید ، برخی پتانسیل ها و ظرفیت های رادیکال دارد، اما مراحل گذار را بسوی دمکراسی مشکل تر کردەاست . میلیتاریزم باماسمیدیا، زندان ها، شمش طلا، کتاب های آموزشی ، مساجد ، دلار،کلیساها ، معابد و تیمپل ها** ، نفت خام ،ماهوارەهای فضائی ، تراستها و کارتل ها تکمیل گشتە و عمل میکند و ، دفاعش در برابر افکار عمومی جهان هموارە یک روکش لیبرال منشانە و فریب کارانە میباشد. تمام

*کولوکتیفیزم :  اندیشە ودکترینی کە نامتمرکز و غیرە دولتی بودە و مبین و بیانگر عدالت اجتماعی است.

Collectivisim

 میگویند .Temple* *معابد و پرستش گاەهای بودائیان را   

……………………………………………

(  ر  –   م  س  )

حەڤدەی فوریەی ٢٠٢١

  میلیتاریزم بە شێوەیەک کۆمەڵگای مرۆڤایەتی دیل و خۆی داسەپاندووە، کە منداڵێکی ڕەزا سوک و هەژار بۆ پارێزگاری لە مان نەمان و لە تراویلکەی خەونەکانیدا،  خۆی چەکدار کردووە .

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *