چین اختاپوسی هزار پا !

چین اختاپوسی هزارپا

رشاد – مصطفی سلطانی                                                            ٢٢ ژانویە  ٢٠٢١

چین دیوار دفاعیش را در ساختار و فورم ” دیوار اقتصادی ” بکشورهای دیگر گسترش دادەاست .

طلبەهای کشور چین در حوزە علمیە قم مشغول فراگیری اسطرلاب واندازە گیری های نجومی و ستارە شناسی هستند.

 

١-دوران مائوتسە تونگ

Mao tse tung

 فقر سرزمین چین ناشی از فورم فاجعە بار  هدایت سیاسی وسازماندهی اقتصاد دهقانی توسط مائو بود. در دهەی ١٩٥٠ میلادی مائو طرح ” جهش بزرگ بەجلو ” را شروع نمود کە محتوایش صنعتی سازی مفرط و در عمل بە گرسنگی و قحطی انجامید. در دهە ١٩٦٠ میلادی شعار” انقلاب فرهنگی ” بر افراشتە گردید کەمنجر بە دستگیری و اهانت و محاکمەی موجی از روشنفکران و دانشگاهیان خردمند گشت. مائوبرای پیشبرد برنامە هایش ابزاری چون ” گارد سرخ ” را سال ١٩٦٦ میلادی تشکیل داد. ترکیب این ارگان از جوانان مائویست تشکیل گردیدە بودکە وفادار بە دکترین مائو بودند. گارد سرخ حتی چوئن لای را بازداشت کردە کە باوساطت مائو آزاد گردید. مارکسیم مائو ماکسیزمی غیرە طبقاتی و ناسیونالیستی بود کە ضدیت با امپریالیزم را هدایت میکرد. اندیشە های مائو از عقب ماندگی اقتصادی ، جمعیت عظیم دهقانی و نفوذ امپریالیزم متاثر و انعکاس آشکار داشت . مائو اعتقاد داشت : جامعەی سوسیالیستی کماکان جامعەای طبقاتی است. سپس فنومن سوسیالیزم با سیمای انسانی از طرف الکساندر دوبچک *رهبرحزب کمونیست چکسلواکی مطرح گردید.                                                                    

Alexander Dubcek            1921-1992        

Socialism with a human face !

 

 ٢- دوران دینگ شیائو  پینگ     Deng Xiaoping                                                                                     دیسکورس و پیامش در سال ١٩٦١ در کنفرانسی در شهر” گوانگ ژو” چنین بود : مهم نیست گربە سیاە باشد یا زرد، اگر موش بگیرد گربەی خوبی است ! ریفورم هایش را با ترک آهستە و پیوستەی سیاست ها و ارگان های اقتصاد سوسیالیسی در بخش های کشاورزی و صنعت انجام داد. جنبشی را هدایت کرد کە استراتژی وجهت گیری حزب راتغییر داد. خط مشی های او بگونەای غالب شدندکە چین رانیازمند تولید کلان نمود، و بدین وسیلە مردم چین را از گرسنگی نجات داد. دینگ شیائو پینگ و طرفدارانش خواستاراصلاح اقتصادو بسط محدودیت های مالکیت خصوصی شدندو، بە انتقاد آشکار از انقلاب فرهنگی پرداختند. در این راستاتمرکز حزب بر مبارزەی طبقاتی اتکا نداشت و نوسازی اقتصادی اولویت یافت. انقلاب فرهنگی را فاجعەای بزرگ برای مردم چین ارزیابی نمودند. نهاد های سیاسی دگرگون نشدند، اما پوست اندازی کردە و شکل و قالبها را شکستند. دینگ شیائو پینگ قدرت حزب کمونیست چین را کاهش داد. آنها بسوی تجارت بین المللی و جذب سرمایەهای خارجی  روی آوردند و خواستار ادغام با اقتصاد بین المللی شدند . 

 

 

  ٣دوران شی جینگ پینگ (دوران کنونی)

 

                                                     Xi jinping   

 سرمایەداری چین هزاران کیلومتر از دیوارکهنش فاصلە گرفتە و مانند شرکت های چند ملیتی گوگل، فیس بوک ، آمازون ، اپل بر دنیا تسلط یافتە و خطر آشکاری بر علیە محیط زیست و اکوسیستم و جیولوژی جهان  میباشد. باکشور های مختلف در پیوندی استعماری و شیوەی جدیدی از کلونیالیزم قرار گرفتە ، کە کشورها تسخیر شدە،  توان پرداخت بدیهی های چین را ندارند.

ایران :  چین قراداد استراتژی ٢٥ سالەای با جمهوری اسلامی امضا و استخراج میادین نفتی و گازی ایران بە چینی ها واگذار شدەاست . تولید زعفران کە چینی هابرای تولید بیشتر در پروسەی ژنتیکی این گیا دخالت و تغیرات خطرناکی بوجود آوردەاند، در اختیار آنهاست. اختلافات ایدئولوژی ، تحریم های امریکا و ماجراجوئی های جمهوری اسلامی ،  باعث تجدید نظر چین در عهد و پیمانش گشتە و اغلب منصرف گشتەاست . اما ماهی گیری ، صید مروارید و مرجان در دریای عمان هم چنان باسرعت ادامەدارد. در راستای همکاری با چین ، سپاە پاسداران در کردستان ” کولبران ” رابشیوای وحشیانە قتل عام کردە تا کالاهای چینی در بازارهای ایران بفروش برسند .

سری لانکا: در  بستر وجریان بە سکشت کشاندن جنبش عدالت خواهانەی” تامیل ها ” و تخریب فراوان ناشی از جنگ حکومت مرکزی و جنبش تامیل ها،چین برای بازسازی آمادەگردید. بخاطر موقعیت سوق الجیشی بسیار ارزشمند این جزیرە، قرارداد ٩٩ سالەای با سری لانکا امضا نمودەاست .

پاکستان : بندر کوادار را بمدت چهل سال در اختیار گرفتە، و تاسیسات نظامی گستردەای را در این  بندر ایجاد نمودەاست. کشتی های نظامی و تجارتی چین در این بندر پهلو میگیرندودر دریاها مقاصد استعماری را دنبال میکنند . 

مالزی:  در ساخت شبکەی راە آهن و خط لولەی گاز بە مالزی کمک کرد و اکنون توان پرداخت بدهی هایش را بە چین ندارد .جنگل های مالزی را بە نابودی کشاندە و چوب های جنگل تصاحب نمودەاست . 

اکوادور : در برابر بدیهی هایش استخراج نفت خام را بە چین واگذار نمودە و، منابع نفتی در جنگل های انبوە استوائی قرار دارند. لذا اکوادور باید جنگل ها را نابود سازد تا بە نفت خام برسد و بدهی هایش را پرداخت نماید. چین یکی از مسببین اصلی ویران شدن اکوسیستم و محیط زیست وافزایش سریع گرمای کرەی زمین شدەاست . در کشورهای افریقائی : زامبیا و تانزانیا و کامرون تاراج موادخام و ثروت های ملی مردم ،توسط چینی ها بسرعت انجام میگیرد. ( ر-  م  س  )    ٢٠٢١٠١٢٢    

             *  اختاپوس (ماهی مرکب) Octopus (Bläckfiskar)

 از رپورتاژ تلەفیزیون ” من و تو”  در زمینەی اسامی کشورهائی کە بابت بدیهی هایشان، قراردادهائی با چین منعقد کردەاند، تاحدی و در مقیاسی روا و جایز بهرە گرفتەام .

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *