بی شرف !

November 24, 2019

آنها برای کشتن آمده بودند ، با طرحی از پیش آماده ! تنها یک چیز آنان را غافلگیر کرده است : ظرفیت مقاومت نسلی که دیگراز نیرنگ اصلاجطلبی و اصول گرای جناح های  حکومتی و