٨ مارسی دیگر اما متفاوت برای زنان کشورم

March 8, 2020

روز 8 مارس را زمانی برگزار میکنیم که جنبش زنان ما در زمینه های اجتماعی و سیاسی و مدنی گامهای بزرگی به پیش برداشته است و پرچم استقامت و پی گیری را در برابر رژیم

دليل عدم شرکت مردم در انتخابات

March 8, 2020

دليل عدم شرکت مردم در انتخابات ويروس کرونا يا ويروس جمهوری اسلامی!؟ با اتمام نمايش انتخابات و اعلام متأخر نتيجه آن، ناکامی رژيم در تلاش برای کشيدن مردم به پای صندوق‌‌های رأی برای مردم و

گرامي باد هشت مارس روز جهاني زن

March 8, 2020

در آستانه هشت مارس هستيم و به همين مناسبت مروري کوتاه بر وضعيت زنان، بويژه زنان تحت ستم و سلب آزادي شده ايران، از جانب حاکمان اسلامي متحجر مدنيت ستيز، فاسد، دروغگو، جنايت پيشه و

بمناسبت هشت مارس روز جهانی زن

March 3, 2020

شهین حیدری هشت مارس، روز جهانی زن، بر زنان ومردان مبارز و برابری طلب پیروز باد. در همین مناسبت میخواهم به مبارزات زنان ایران بطور مختصر اشاره‌ای داشته باشم . درهشتم مارس 1357 زمانی که زنان