در گرامیداشت روز کارگر

April 28, 2020

هر سال طبقه کارگر در اقصا نقاط جهان به استقبال روز کارگر ميروند تا ضرورت همبستگي طبقاتي‌اشان را زنده نگه دارند، از حق و حقوق انساني‌اشان دفاع کنند، بر ايدآل‌هايشان براي ساختن جهاني بدور ازستم