موج روبه افزايش همبستگي و حمايت ازاعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه

اعتصاب و اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه براي دريافت چند ماه حقوق معوقه و جلوگيري از فروپاشي اين بنگاه بزرگ توليديبيش از دو هفته است که شهر شوش را به صحنه تظاهرات و سخنراني‌هاي کارگران و خانوادەهايشان تبديل کرده است. هجوم نيروهای سرکوب رژيم به تظاهرات و بازداشت فعالان کارگري برخلاف تصور رژيم نتوانست به اعتراضات خاتمه دهد و از عزم راسخ کارگران براي دستيابي به حقوقشان بکاهد.

موج حمايت وهمبستگي گارگران، فرهنگيان، دانشجويان،کسبه و . . . روبه افزايش است. حمايت احزاب و سازمانها، انجمن و تشکل‌هاي صنفي از جمله، کارگران عسلويه، هپکو اراک، فولاد اهواز، پتروشيمي ماهشهر، سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، معلمان و فرهنگيان کرمانشاه و مشهد و پشتيباني بسياري ديگر از تشکل‌ها و افراد از اعتصاب کارگران هفت تپه به تقويت و پيروزي نهائي اعتصاب کمک مي‌کند.

شرکت خانوادهاي کارگران همينطور حضور شهروندان در راهپيمائي کارگران هفت تپه، عملی بودن پيوند مبارزات کارگری با زنان، جوانان، کسبه و ديگر اقشار جامعه را به نمايش گذاشت. اين پيوند و اتحاد يقينأ توان آنها را براي دست يابي به اهدافشان افزايش داده و در به زانو درآوردن حاميان سرمايه آنها را ياري خواهد رساند.

بر اثر همين پشتيباني وسيع و کم سابقه که از کارگران معترض در سطح منطقه و در سراسر کشور بعمل آمد، بازداشت شدگان به استثناي اسماعيل بخشي، محمد خنيفر، مسلم آرمند، حسن فاضلي و فعال دانشجوئي و مدني سپيده قليان، آزاد شدەاند.

در راهپيمائي امروز که جمع کثيري از کسبه‌، خانودەهاي کارگران و اهالي شهر در آن شرکت داشتند، سخنرانان با تأکيد بر ادامه اعتراضات تا رهائي همه بازداشت شدگان همينطور بر ارادەاشان براي به پيروزي رساندن اعتصاب و اعتراض‌اشان تأکيد ورزيدند.

اتحاد و يکپارچگي کارگران هفت تپه و عزم راسخ آنها براي بدست آوردن خواست‌هايشان را مي‌توان با پيوستن به آنها تقويت کرد.

زنده باد مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه

روند سوسياليستی کومەله

٣٠ آبان ماه ١٣٩٧

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*