گرامي باد۸ مارس روز جهاني زن

امسال در حالي به استقبال روز جهاني زن مي رويم که موچ انزجار و اعتراض عليه رژيم ضد زن اسلامي سراپاي جامعه ايران را فرا گرفته است و مي رود تا تکليف اين رژيم را يکسره کند. موج انزجار و اعتراضي که زنان نقشي برجسته در آن ايفا مي کنند و هر روز سياست‌هاي زنستيز اين رژيم را در همه عرصەهاي زندگي به چالش مي کشند.

ضديت  با زن  و حقوق بديهي آن يکي از ارکان حاکميت رژيم اسلامي در ايران است۰ ازهمان روزهاي سر کار آمدن  اين  رژيم  قوانين ارتجاعي و قرون وسطايي بر تمام شئونات زندگي زنان سايه شوم خود را گستراند. مرتجعين تازه به قدرت رسيده در همان روزهاي بعد از قيام ۲۲ بهمن ١٣٥٧ بخوبي مي‌ دانستند که براي عقب راندن انقلاب و شکست کامل آن لازم است ابتدا زنان را،  که  يکي از پايەهاي مهم انقلاب بودند، خانەنشين کرده و قوانين ارتجاعي اسلامي را بر  زندگي‌اشان حاکم کنند۰

اما فرمان جنايتکارانه خميني براي حجاب بر سر کردن زنان در ۱۷ اسفند ١٣٥٧با موج اعتراض و بيزاري توده وسيعي از زنان، در تظاهراتهاي باشکوه در تهران و شهرهايديگر روبرو شد۰ رژيم اسلامي از آن زمان تاکنون، عليرغم وضع قوانين ضد زن، حمله به تمام حقوق فردي و اجتماعي زنان و راه انداختن دستەجات حزب الله و اسيد پاش، نه تنها نتوانسته است مبارزه زنان را سرکوب کند بلکه اين مباره روز به روز گسترش يافته و پويا تر شدهاست. از اين رو مقابله با اين سمبل عقب افتاده‌ي ‌ارتجاع و ساير سياست‌هاي ضد زن رژيم اسلامي سابقه‌اي به اندازه عمر اين رژيم دارد.

تاريخ ۴۰ ساله حاکميت ننگين رژيم اسلامي مملو است از مبارزه و مقاومت زنان در تماميعرصەها عليه رژيم اسلامي و قوانين ضد انساني آن۰ در طول اين ٤٠ سال کمتر اعتراض و مبارزه اجتماعيي را مي تواند يافت که در آن زنان نقش نداشته باشند. بر اين اساس است که رژيم اسلامي همواره جنبش زنان براي رهايي و برابري را بعنوان يکي از خطرات جدي عليه موجوديت خود مي شناسد.

در شرايط متحول کنوني ايران، بخصوص در يکسال گذشته، نقش پيشرو و جسورانه  زنانبراي زير پا گذاشتن و لغو عملي قوانين اسلامي در کف خيابان، محل کار، مدرسه، اداره،ورزشگاه و … نور اميدي را در جامعه گسترانده است. امروز ديگر همه انسان‌هاي  آزاديخواه و برابري طلب با جانبداري و احترام به امر مبارزه براي آزادي زن در جامعه نگاه مي ‌کنند و اذعان دارند که رهايي  جامعه در گرو آزادي زنان است.

در کردستان مبارزه زنان براي آزادي و برابري به بخشي جدايي ناپذير از مبارزه و مقاومت کل جامعه عليه رژيم اسلامي و قوانين ضد زن آن تبديل شده است.

از همان روزهاي اول سرکار آمدن رژيم اسلامي و شروع مقاومت مردم کردستان در مقابل حمله وحشيانه اين رژيم به کردستان، زنان ضمن حضور برجسته در جمعيت ها ونهادهاي تود‌ه‌اي، مبارزه طبقاتي، مبارزه براي رفع ستم ملي و مبارزه براي آزادي‌هاي اجتماعي پا بپاي مردان وارد عرصه مبارزه نظامي نيز شدند، برگ‌هاي درخشاني از شجاعت و حماسه را ثبت ، و ‌عملا پوچي و بي پايه بودن نابرابري بين و زن مرد را جلو چشم همگان به نمايش گذاشتند.در عين حال زنان در عرصەهاي کار حزبي و تشکيلاتي، ايجاد تشکل‌هاي زنان در شهرها و روستاها، فعاليت در عرصه کارهاي مدني از نوع تشکل کودکان،  برگزاري  مناسبت‌هاي ۸مارس، روز  جهاني کارگر و تمام عرصەهاي فعاليت سياسي و مبارزاتي  پيش قدم و پيشرو بودەاند۰ واقعيت اين است که حضور برجسته زنان در عرصه مبارزه نقش ببرجسته اي در پويايي مبارزه مردم کردستان داشته است. مبارزەاي که  بدون  ترديد در غياب حضور زنان نمي توانست به اين درجه از پويايي، راديکاليزم و مقاومت منجر شود.

امروز بر هماگان روشن است که رژيم اسلامي بيشتر از هر زمان ديگري هدف اعتراض و نارضايتي عمومي جامعه و بخصوص اعتراض و نارضايتي زنان قرار گرفته است. با توجه به سابقه مبارزات زنان و سنت‌هاي راديکال مبارزاتي در کردستان امکان آن وجود دارد که جنبش زنان براي آزادي و رهايي روند رو به گسترش به خود ببيند و در اين مسير کردستان به يکي از سنگرهاي  مهم مبارزه زنان عليه رژيم اسلامي و قوانين ضد زن آن تبديل شود.

در جهت تقويت و گسترش اين مهم جا داردامسال به مناسب ۸ مارس روز جهاني زن، تجمعات وسيع و عمومي را عليه تبعيض و نابرابري برپا کنيم، خواست رفع هر نوع تبعيض عليه زنان را به يک خواست عمومي تبديل و عليه حجاب اجباري و سنت‌هاي مذهبي و مردسالارانه در جامعه مبارزه کنيم. در عين حال تلاش کنيم پيوند مبارزه زنان در ايران و کردستان را با مبارزه طبقه کارگر و ساير جنبش‌هاي راديکال اجتماعي تقويت کنيم. علاوه بر اين لازم است عليه جنايت وقتل زنان تحت عنوان ناموس پرستي و يا هر عنوان ديگر بايستيم.آزادي زن معيار آزادي جامعه است، براي تحقق آن بکوشيم!

زنده باد ٨ مارس روز جهاني زن!

زنده باد سوسياليسم!

– روند سوسياليستي کومه‌له

– کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران

– کميته کردستان حزب حکمتيست

– کومه‌له – سازمان کردستان حزب کمونيست ايران

٦ اسفند ۱۳۹۷

٢٦ فوريه ٢٠١٩

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*