بمناسبت چهلمين سالگرد جانباختن رفيق فواد مصطفي سلطاني

فؤاد مصطفی سلطانی

اعتراضات مردمان ستمديده ايران عليه استبداد سلطنتي، که از سال 1356 شروع شده بود، در سال 1357 گسترده‌تر و فراگيرتر و سراسري شد. گسترش اعتراضات همگاني و فشار فضاي انقلابي حاکم بر جامعه، در کاهش اعمال سرکوبگرانه‌و باز شدن فضاي سياسي اثر گذاربود و کم کم رژيم را به عقب نشيني وادار نمود. پروسه‌آزادي زندانيان سياسي، که يکي از خواسته‌هاي مخالفين رژيم بود، آغاز شد. رفيق فواد مصطفي سلطاني نيز، در چنين شرايطي از زندان آزاد شد.

رفيق فواد، بعنوان مبارزي کمونيست، ازچهره‌هاي شناخته شده مقاومت در زندانهاي رژيم سلطنتي، واز بنيان گزاران کۆمه‌ڵهبود. ياران قديمي و کساني که در زندان و يا در دوران مبارزات انقلابي همراه او بوده‌اند، همواره از ژرف‌انديشي‌اش، از واقع‌بيني‌اش در تحليل سياسي، از بکار بستن ايده‌هاي مبارزاتي‌اش در پراتيک روزانه، از پيگيري، از صميميت و دلسوزي، از فداکاري، از توانايي‌ در تبليغ و ترويج و آگاهگري، از ابتکار و خلاقيت‌اش در سازماندهي مبارزات اعتراضي اقشار مختلف و … نمونه‌هاي فراوان براي گفتن دارند.

رفيق فواد، با آزاد شدن از زندان، بطور خستگي ناپذير به فعاليت هدفمند سياسي در ميان کاگران و زحمتکشان و بويژه جوانان انقلابي پرداخت. بعداز انقلاب ايران، در شکل گيري نهادي براي اتحاد و همکاري نيروهاي چپ (آن زمان موسوم به خط 3) جمعيتهادر تمام شهرهاي کورد نشين ايران، و ارتباط و هماهنگي اين جمعيتها با هم، همچنين در ايجاد اتحاديه‌هاي دهقانان براي دفاع در برابر ارباباني که بعداز انقلاب، در برخي نواحي کورد نشين، قصد تصرف زمينهاي دهقانان را در سر داشتند، همينطور در راه اندازي کوچ همگاني مردم مريوان براي مقابله با حضور نيروهاي سپاه پاسداران در شهر، و سر انجام در تصميم کۆمه‌ڵهبراي مقاومت مسلحانه در برابر يورش وحشيانه نيروهاي جنايتکار رژيم اسلامي ايران، که به فرمان خميني جلاد به شهرها و روستاهاي کورد نشين هجوم آورده بودند، و در اطلاعيه‌اي از جانب کۆمه‌ڵهبا عنوان “خلق کرد در بوته آزمايش” به اطلاع همگان رسيد، رفيق فواد در طرح‌ريزي و سازماندهي همه اين حرکتهاي عظيم توده‌اي نقش کليدي ايفا نمود.

رفيق فواد در آخرين روزهاي زندگي و فعاليت سياسي پر بارش، براي سر و سامان دادن به فعاليت رفقاي کۆمه‌ڵهدر مريوان، که بعداز يورش دژخيمان رژيم به اين شهر و اعدام تعدادي از رفقا و از جمله دو تن از برادرانش، دچار پراکندگي شده بودند، به اطراف مريوان رفت و بعداز انجام اين ماموريت، در مسير بازگشت به نزد ديگر رفقاي مرکزيت کۆمه‌ڵه، در درگيري با مزدوران جمهوري اسلامي ايران جانباخت.

فعاليتهاي پر بار سياسي و خصوصيات انقلابي و تلاش خستگي ناپذيرش در راه آزادي و عدالت اجتماعي، در مدت يازده ماهي که آزادانه با مردم در تماس و در ميان آنان بود، از رفيق فواد رهبري شايسته و شخصيتي يگانه ساخته بود.

اکنون در شرايطي ياد رفيق گرانمايه فواد مصطفي سلطاني را گرامي ميداريم که؛ بيش‌از چهل سال از حاکميت ننگين رژيم جرم و جنايت اسلامي ايران ميگذرد. انزجار و نفرت فراگير مردم از جنايات فراوان روزمره و دزدي و غارت و فساد سيستماتيک اين رژيم تبه‌کاربه اوج خود رسيده است. مطابق آمار سازمان جهاني کار طي سال جاري بيش‌از 1700 اعتصاب کارگري در نقاط مختلف ايران و در ارتباط با عدم پرداخت حقوق و بهبود شرايط کار صورت گرفته است. زنان آزاديخواه و برابري طلب، در اعتراض به تبعيض جنسيتي و کسب آزادي پوشش و لغو  قوانين ارتجاعي و زن ستيز اسلامي، شجاعانه حاکمان اسلامي ايران و فرهنگ مرد سالاري را، (البته با در نظر گرفتن هزينه زندان و شکنجه و بي حورمتي و محروميت زياد) به چالش کشيده‌اند. معلمان که آموزش نسل جوان را بر عهده دارند، براي بهبود شرايط کار و دريافت حقوق کافي بارها به اعتصاب سراسري رو آوردند. کاميون داران، دانشجويان، دهقانان و ديگر اقشار اجتماعي نيز، از اين همه غارت و چپاول و ستم و بيدادگري حاکمان اسلامي ايران به جان آمده و در آرزوي سر‌‌نگوني جانيان حاکم روز شماري ميکنند.

استبداد  اسلامي حاکمبر ايران، با فساد گسترده سران حکومت خودکامه‌اش، بااعمال ستم و بيحقوقي بر کارگران، تبعيض جنسيتي بر زنان، ناديده گرفتن حقوق اقليت‌هاي ملي، ايجاد فضاي خفقان و رعب و وحشت در جامعه، ضديت با آزادي و مدرنيسم، کشتار آزاديخواهان و دگرانديشان و …، در ستم و بيدادگري و با اجراي احکام ضد انساني شرع اسلام، حاکميتي بي نظير در تاريخ معاصراست. اين رژيم آرزوي مردم ايران براي کسب آزادي و برقراري عدالت اجتماعي را که برايش انقلاب کردند پايمال نمود. اکنون همان خواسته‌ها در اولويت اعتراضات مردم معترض قرار دارد. با اين تفاوت که ديگر فريب و نيرنگ آخوندي براي سوار شدن مجدد جانيان حاکم بر موج اعتراضات عمومي کارساز نيست. خواست نان، کار، آزادي و مرگ بر جمهوري اسلامي، خواست برکناري ولايت فقيه و تغيير قانون اساسي و اينکه مردم معترض در خيابانها ميگويند دشمن ما همينجاست، اوضاع جديدي را بيان ميکند و خبر از اکسپاير شدن حاکمان اسلامي ايران دارد.

زنده باد ياد و راه کاک فواد براي دستيابي به جامعەاي آزاد و سوسياليست

زنده باد سوسياليزم

روند سوسياليستي کۆمەڵه

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*