دود آتش برافروخته ارتش فاشيست ترکيه در روژآوا را به چشم خودشان کنيم

بدنبال حمله وسيع هوائی و توپ‌خانه ارتش ترکيه به شمال سوريه روژآوا در روز چهارشنبه نهم اکتبر دوهزار و نوزده، نيروی پياده نظام نيز وارد عمل گشته و وارد خاک سوريه شدند. بنا به گزارش رسانەها قبل از حمله ارتش ترکيه و در جريان حمله، دەها هزار شهروند مناطق مرزی، خانه وکاشانه خود را رها ساختە و آواره شدەاند. مذاکرات هفتەها و ماەهای گذشته اردوغان و ترامپ، نتيجەاش توافقات آشکار و پنهان در مورد کُردهای سوريه و خيانت آمريکا به ملت کُرد بود. دولت آمريکا بار ديگر ملت کُرد را قربانی منافع خود و دست يکی از ارتش‌های درنده منطقه را برای سرکوب مجدد ملت کُرد باز گذاشت.
دولت ترکيه هيچگاه دشمنی‌اش را با ملت کُرد پنهان نکرده و بقول معروف برای نابودی جنبش حق‌طلبانه اين ملت شمشير را از رو بستە است. هراس و نگرانی دولت ترکيه از کُردها به آن ميزان بالا است، که هر دست‌آورد “حتی کوچک” اين مردم را در هر گوشه کُردستان به تهديدی عليه خود می‌پندارد.
از تلاش برای بهم زدن آرامش در کُردستان عراق از طريق برنامەهای مخفيانه امنيتی و ايجاد تفرقه و ناامنی در مناطق کُردنشين گرفته تا کمک و پشتيبانی مالی و تسليحاتی به داعش برای قتل عام کُردها در سوريه، نمونەهايی از دشمنی اين رژيم فاشيستی با ملت کُرد است.
در پی ناکامی‌های اقتصادی دولت اردوغان، همچنين بی نتيجه ماندن اقدامات جاسوسی و نظامی دوره قبلی در مقابله با روژآوا و نهايتا برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌هايش نياز به جنگ بيش از پيش برای دولت و ارتش ترکيه ضروری می‌نمود.
تاريخ مبارزات کُردها برای حق تعيين سرنوشت‌شان و رهائی از دست ظلم و ستم دولت‌‌های مرکزی (ترکيه، عراق، ايران، سوريه) بکرات ثابت کرده، آنجائی که ملت به اتکای نيروی خود و اتحاد يکپارچگی‌اش به کارزار دشمن رفته موفق و پيروز بوده است. بر خلاف آن هرگاه مبارزاتش را با اتکا کردن به دولت‌‌ای منطقه و يا به دول‌های غربی و شرقی، گره زدەاند، مورد سوء استفاده قرار گرفته و بازنده نهائی بوده است.
دولت آمريکا در دورەهای متفاوت با رئيس جمهورهای مختلف در سياهه خيانت به کُردها در سطر قرار دارد. اين خيانت آشکار آمريکا به کُردهای روژآوا بار ديگر ثابت نمود ملت کُرد اين بار نيز همانند موارد گذشته مورد سوء استفاده ابزاري قرار گرفته است. برکسي پوشيده نيست شکست داعش بدون نبرد و جانفشاني کُردها و بخصوص نيروهاي مسلح مردمي در سوريه غير ممکن بود. اينک پس از شکست داعش و رفع نگراني اروپا و آمريکا براحتي دست دولت فاشيست ترکيه که به خون ملت کُرد تشنه است را باز گذاشته تا با آتش جنگی ديگر از مردم بي دفاع قرباني بگيرد.
سياست دولت‌های امريکا و روسيه و همچنين کشورهای اروپای در خاورميانه، بر پايه دفاع و ساخت و ساز با دولت‌های ديکتاتور منطقه استوار بوده است. برای پيشبرد اين سياست عامدأ و به کرات چشم بر کشتار و قتل‌عام مردم بی گناه توسط دولت‌های منطقه بستەاند.
آمريکا بعد از جنگ خليج و بيرون راندن ارتش صدام از کويت، دست صدام و ارتش جنايت‌کارش را برای سرکوب ملت کُرد و عرب باز گذاشت. بر اثر جنگهای نيابتی آمريکا و روسيه از يکطرف و اروپا از طرف ديگر، خاورميانه به ميدان جنگ بزرگی تبديل شده که دورنمای برای پايان آن نيست.
کُردها در هر زمان و مکانی که توانستەاند حکومتی مستقل تشکيل دهند، بنا به خصلت جنبش و مبارزات‌شان تلاش کردەاند، جامعەايی سکولار، دمکرات، أمن و در حد امکان برابر بوجود آورند. اين جوامع همچون خاری در چشمان دولت‌های ديکتاتور منطقه بودە است.
در کنار عوامل ديگر، قصد دولت ترکيه از حمله اخيرش به روژآوا نابود کردن دولت دمکراتيک کُردها و همچنين با جايگزين کردن عرب‌‌ها در منا‌طق کُرد نشين پاکسازی قومی است.
ملت کُرد قربانی سياست‌های دول غربی و حکومت‌های مستبد منطقه است.حکومت‌هايی که تحت لوای تماميت ارضی، هرزگاهی با لشکرکشی به يکی از چهار پارچه کُردستان جان و مال اين ملت را ميگيرند.
تاريخ برای چندمين بار نشان داد، مردم کُردستان نبايد به غير از نيروی اتحاد و يکپارچگی خود به هيچ نيروی خارجی اعم از منطقەای و غير منطقەای اتکا کنند. بار ديگر ملت کُرد و بطور اخص کُرد روژآوا در مقابل آزمونی ديگر قرار گرفتەاند. همانطور که با اتحاد و يکپارچگی درندەترين نيروی نظامی “داعش” را به زانو درآوردند، می‌توانند پوزه ارتش فاشيست ترکيه را نيز به خاک بمالند.
بيايد با اتحاد و يکپارچگی دود آتش به پا گشته توسط اروغان و ارتش جنايت‌کارش را به چشمشان کنيم.

زنده باد آزادی
روند سوسياليستی کومەله
١١.١٠،٢٠١٩

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*