درنمايش انتخابات فرمايشي جمهوري اسلامي ايران شرکت نکنيد کارگران، زحمتکشان!

مردم سلب آزادي شده ايران!

حاکمان اسلامي ايران روز دوم اسفند را براي “انتخابات” دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي ايران اعلام کرده‌اند. اين “انتخابات” بدنبال سرکوبهاي خونين اعتراضات سراسري مردم در ديماه 1396 و در آبان ماه 1398 صورت ميگيرد. درآن اعتراضات که هر دو ريشه درمشکلات اقتصادي و معيشتي داشت، مردم معترض و به جان آمده با شعارهاي: نان، کار، آزادي، مرگ بر خامنه‌اي، جمهوري اسلامي نميخوايم،  . . . ، اوج تنفر و بيزاري خود را از حاکمان فاسد و جنايتکار اسلامي ايران به جهانيان اعلام و خواستار سرنگوني رژيم و برقراري آزادي و عدالت در ايران بودند. 

فساد سيستماتيک، تبعيض گسترده و جنايات بيشمار و هر روزه حاکمان اسلامي ايران از يک سو، و همچنين عدم تحقق وعده‌هاي سران رژيم در راستاي رفع مشکلات معيشتي مردم، موجب سلب اعتماد مردم از رژيم شده است. بحرانهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي عميقي جامعه ايران را فرا گرفته است. سران رژيم توان بر طرف کردن مشکلات موجود را ندارند. طبق اظهارات اسحاق جهانگيري، آنان از افول جايگاه علي خامنه‌اي در ميان مردم با خبرند و آنرا براي ادامه حيات رژيم خطرناک ميدانند. علي ربيعي سخنگوي دولت ميگويد؛ “براي مقاومت در برابر فروپاشي، پاي صندوق رأي برويم …”علي خامنه‌اي که از نارضايتي مردم ازخود و از نظام پوسيده اسلامي ايران با خبر است از مردم ميخواهد به خاطر نجات ايران در انتخابات شرکت کنند، زيرا شرکت گسترده در انتخابات نشانه اعتماد مردم به نظام است و در”قضاوت ناظران بين‌المللي” به نفع او. اما مردم علي خامنه‌اي و ديگر سران ريز و درشت رژيم را، در صف مقدم غارتگران و سرکوبگران و شکنجه‌گران و قاتلان مردمان ايران مي‌بينند و اعتمادي به آنان ندارند.

جمهوري اسلامي از همان بدو تأسيس و روي کار آمدنش، کانون اصلي قدرت را از هرگونه انتخاب و مداخله مردم بدور نگه داشت. در عين حال تمام اختيارات اساسي و هرگونه تصميم‌گيري در مورد سرنوشت کشور را، به همين کانون يعني به ولايت فقيه تفويض کرد، و بدين صورت اساس قدرت سياسي در ايران مشمول هيچ انتخاباتي نيست. حاکمان اسلامي ايران همچنين راه ماندگاري در قدرت و از اين طريق در اختيار گرفتن منابع طبيعي و امکانات مالي و تجاري و پروژه‌هاي درآمدزا و به طور کلي تصاحب قدرت و اقتصاد کشور را به گونه‌اي طراحي کردند که همواره اشخاص مورد نظر و مورد تأييد آنان، حلقه قدرت سياسي و اقتصادي و قضائي و امنيتي و نظامي کشور را در دست داشته باشند. آنان براي پيشبرد طرح ماندگاري در قدرت، نهادي بنام شوراي نگهبان تأسيس نمودند. نحوه تأييد صلاحيت و معرفي کانديدها براي “انتخاب” شدن توسط رأي دهندگان از طرف شوراي نگهبان، صحنه گرداني نمايش “انتخابات” را به خوبي نشان ميدهد. همانگونه که در تمام “انتخابات”هاي مشابه در حاکميت چهل ساله رژيم اسلامي ايران ديده‌ايم، در “انتخابات” پيش رو نيز ليست کانديداها بايد از فيلتر اين نهاد بگذرد. بدينگونه ميبينيم که انتخاباتي درکار نيست. صلاحيت کانديدها براي نمايندگي را، نه رأي مردم، بلکه نهاد شوراي نگهبان از قبل تعين نموده است. اينگونه “انتخابات” در اصل انتصابات مأموريني از طرف حکومتگران،  در نهادهاي حکومتي براي پيشبرد منويات خودشان است. 

‌هم ميهنان مبارز

سران رژيم با تمام امکانات تبليغي که در اختيار دارند و با استفاده از ظرفيتهاي بالاي خدعه و نيرنگ آخوندي، به کار افتاده‌اند تا با هر ترفند ممکن مردم را به پاي صندوقهاي رأي بکشانند. در ايران شرايط به گونه‌اي است که نتيجه “انتخابات” هيچ تأثيري در ساختار حکومت و تصميمات حکومتگران ندارد. منشأ حقانيت و مشروعيت نمايندگان مجلس، و به طبع آن حکومت، بايد برآمده از رأي و اراده مردم باشد. نه بر فراز مردم و از طريق نظارت استصوابي شوراي نگهبان و غربال کردن کانديداها از طرف اين نهاد. شوراي نگهبان که خود گماشته شده از طرف رهبر است، ابزار اصلي تداوم حکومت ولايت فقيه است.  بهمين دليل شرکت در “انتخابات” کار بيهوده‌اي است. ماندگاري اين رژيم بمعناي تداوم مشقات و افزايش مصيبتهاي بيشتر براي مردمان محروم و ستمديده در سراسر ايران است. ادامه‌ي حيات اين رژيم يعني تداوم حاکميت جهل و خرافه پرستي، سرکوب روزمره و خفقان، سلب آزادي از دگرانديشان و گسترش زندانها و شکنجه‌گاههاي مخفي، يعني شکنجه و اعدام و سنگسار و ترور دگر انديشان  و به اعتياد و به فحشا کشاندن تهيدستان جامعه، يعني چپاول و غارت بيشتر ثروت و سامان کشور به دست حاکمان اسلامي سرمايه‌داري و  تداوم شرايط فلاکتبار زندگي براي خانواده‌هاي کارگران و معلمان و پرستاران و رانندگان کاميونها و … در نتيجه عدم توانائي آنان براي تأمين معاش روزانه دهها ميليون انسان از طبقات و اقشار کم درآمد جامعه، يعني افزايش تورم و بيکاري بيشتر و پائين‌تر آمدن سطح زندگي عمومي، يعني تداوم بي حقوقي و سلب آزادي و ستم بيشتر بر زنان، يعني ايجاد تنش و بحران آفريني و جنگ افروزي بيشتر در منطقه. همچنين طولاني‌تر شدن دوره زمامداري حاکمان اسلامي در ايران، مترادف است با پايمال کردن هر چه بيشتر حقوق ملل تحت ستم ايران و از جمله ملت مبارز و آزاديخواه کرد، که حاکميت چنين سيستمي را از آغاز به قدرت رسيدن‌اش نپذيرفت و مبارزه براي آزادي و کسب حق تعيين سرنوشت خويش را در اشکال متفاوت ادامه ميدهد.

بنابراين:

در نمايش “انتخاباتي” جمهوري اسلامي ايران شرکت نکنيد. زيانبار بودن ماندگاري اين رژيم را براي کساني که هنوز توهمي به اين يا آن کانديد رژيم دارند توضيح دهيد. به پاي صندوقهاي رأي نرويد. با عدم شرکت در اين نمايش “انتخابات”، تنفر و بيزاري خود از رژيم جمهوري اسلامي ايران و عدم مشروعيت اين رژيم را، بار ديگر به جهانيان اعلام داريد. انتخاب مردم سرنگوني رژيم است نه ادامه حيات و حاکميت اين جانيان تبه‌کار.

سرنگون باد جمهوري اسلامي ايران

زنده باد آزادي

زنده باد سوسياليسم

هيأت هماهنگي روند سوسياليستي کومه‌له 10.02.2020