گرامي باد هشت مارس روز جهاني زن

در آستانه هشت مارس هستيم و به همين مناسبت مروري کوتاه بر وضعيت زنان، بويژه زنان تحت ستم و سلب آزادي شده ايران، از جانب حاکمان اسلامي متحجر مدنيت ستيز، فاسد، دروغگو، جنايت پيشه و ضد آزادي انسانها در ايران داشته باشيم. 

خشونت در اشکال دولتي و خانگي کماکان ابعاد هولناکي دارد و هر روز شمار زيادي از زنان قرباني خشونت سازمانيافته ميشوند و يا مورد دست درازي جنسي قرار ميگيرند و آسيب جسمي و روحي ميبينند و يا قرباني فرهنگ بغايت عقب مانده و قرون وسطائي سنت و شريعت ميشوند. همزمان ما شاهد رشد و گسترش‌ مبارزات زنان در سراسر جهان و از جمله در ايران براي رسيدن به ‌‌‌حقوق برابر با مردان در همه عرصه‌هاي زندگي هستيم، و اين مبارزات به اشکال گوناگون و با استفاده از روشهاي متفاوت  درجوامع بشري ادامه دارد.

واقعيت تلخ اين است که هنوز افکار و عقايد پوسيده‌اي که مردان را برتر از زنان ميداند و با نگاه تحقير و حتي بعنوان کالاي سکسي به زنان مينگرد در تمام جهان از کشورهاي پيشرفته تا عقب مانده، وجود دارد. اما واقعيت فاجعه بار اين است که اين افکار پوسيده عهد حجري در رأس حاکميت در ايران قرار دارد و چهل و يک سال است که زنان ايران را با ترويج خرافات مذهبي و از طريق نهادهاي امنيتي و مأمورين “امر به معروف و نهي از منکر” به بند اسارت گرفتار کرده و به مانع اصلي در راه کسب آگاهي و آزادي زنان و پيشرفت جامعه  تبديل شده‌ است.  

مبارزات زنان در هر گوشه‌اي از جهان عليه اين نگرش انحرافي و عقب مانده در جريان است. در کشورهاي غربي؛ در شکل مبارزه با “سکسيسم” و جنبش معروف به (me too) “من هم”، که‌ اعتراضات وسيعي در حمايت از قربانيان دست درازيهاي جنسي در آمريکا و بطور مشخص هاليوود را در بر ميگرفت خود را نشان ميدهد.     در عراق در اعتراضات همگاني براي بهبود وضع زندگي در شهرهاي بزرگ و بويژه مناطق شيعه نشين، حضور پرشور و گسترده زنان مبارز و آزادي خواه عراقي را دوشادوش و در صف مقدم معترضان شاهد هستيم. روحاني مرتجع مقتدا صدر که از شعارهاي معترضان عراقي بر عليه حاکمان اسلامي ايران نگران بود، بويژه براي جلب رضايت حاکمان ايران بدنبال کشته شدن قاسم سليماني، ضمن ابراز مخالفت با اعتراضات ضد حکومتي در عراق، از معترضان ميدان تحرير در بغداد خواست که؛ “صف مردان از زنان جدا باشد”. بدنبال آن پيام چندش آور و براي محکوم کردن مقتدا صدر و آن طرز تفکر، هزاران زن مبارز در ميدان تحرير بغداد جمع شدند و مورد استقبال و تحسين مبارزان راه آزادي و عدالت قرار گرفتند. 

در ايران؛ حاکمان اسلامي چهل و يک سال است براي تحميل قوانين زن ستيز و بغايت ارتجاعي اسلامي، و ارائه آن بعنوان الگويي در برابر آزاديهايي که زنان در کشورهاي پيشرفته جهان از آن برخوردارند در تلاشند. آخوندهاي مرتجع که فکر و ذکرشان سراسر به مسائل جنسي مشغول است و با ديدن  تار موي زن بهوس ميافتند، دست دادن با زن برايشان مکروه است، از ديدگاه آنان زن نميتواند آخوند شود (البته چه بهتر، اراجيفي که آخوند براي مردان جاهلي چون خودش در منبر نقل ميکند، برازنده همين آخوندهاست‌)، از ديدگاه آخوند زن انسان کامل نيست، در مسجد و در تمام مکانهاي عمومي، حتي در اتوبوس و . . .  جاي مردان بايد از زنان فاصله داشته باشد، و. . .، . اما در واقع همين آخوندها و مردان و زناني که به چنين موهوماتي باوردارند، موجودات ناقص‌العقلي هستند که از علم و پيشرفتهاي علمي بشر در هراسند. پيشرفت علم و دانش در بالا بردن سطح آگاهي مردم در جوامع مختلف بشري، و به تبع آن در ايجاد تغيير در ساختارهاي کهن اجتماعي، نقش مؤثر ايفا نموده است. حق رأي زنان و آزاديهاي مدني که امروزه زنان در کشورهاي پيشرفته از آن بهره‌مند هستند، نتيجه همين بيداري و مبارزاتي است که در دو قرن گذشته بوقوع پيوسته و زنان در آن نقش ايفا نمودند. صداي رساي آزاديخواهي و برابري طلبي زنان مبارز ايران، در گوش حاکمان متحجر اسلامي ايران پژواکي روزمره دارد و آنانرا بوحشت انداخته است. حضور چشمگير زنان آزاد انديش ايران در صفوف اعتراضات مردمي و سراسري ايران، از زمان قدرت گرفتن ارتجاع اسلامي تا کنون، و بويژه در ديماه 1396 و در آبان ماه 1398 گواه روشني بر اين ادعا است که؛ نيروي اصلي و تأثير گذار در تحولات سياسي جاري در ايران را زنان تشکيل ميدهند و اين همان عاملي است که حاکمان بي کفايت و فاسد و جنايتکار اسلامي ايران از آن وحشت دارند.     

بازداشت و زندان وصدور احکام طولاني مدت، براي زنان آزاديخواهي که با شهامت و جسارت کم نظير به مبارزه رو در رو با نماد اسارت زنان يعني حجاب اجباري در خيابانهاي تهران و برخي شهرستانها برخاستند، و يا احکام طولاني مدت براي ياسمن آريايي و منيژه عربشاهي و مژگان کشاورز، که در هشتم مارس سال گذشته  بدون حجاب در متروي تهران، با پخش گل و خواندن سرود در واگنهاي مخصوص زنان ظاهر شدند،  توسط سيستم قضايي که در هماهنگي کامل با نهادهاي امنيتي رژيم کار ميکند، وحشت حاکمان اسلامي و پاشنه آشيل سردمداران رژيم ايران را نشان ميدهد. اعتراضات سراسري آبان امسال، که همانند خيزش ديماه 96 ، مطالبات معيشتي مردم به اعتراض سياسي عليه حکومت پيوند خورد و سرنگوني حاکمان فاسد و تبه‌کار اسلامي ايران درسرلوحه شعارها قرار گرفت، زمينه مساعد تري را براي ادامه مبارزات زنان بوجود آورد و حاصل آن حضور مؤثر و فعال زنان در مبارزات دانشجويان، کارگران، معلمان، فعالان حقوق بشر، فعالان محيط زيست، و… بود.   تلاش براي ايجاد هماهنگي و اتحاد و همبستگي ميان جنبش زنان آزاديخواه و برابري طلب، با ديگر جنبشهاي مترقي و پيشرو و عدالت طلب اجتماعي، امري ضروري در مبارزه‌اي هدفمند عليه نظام فاسد و تبه‌کار و جنايتکار جمهوري اسلامي ايران است. زنان آزاد انديش ومبارز ايراني به اين مهم آگاهند. 

گرامي باد هشت مارس روز جهاني زن

پيروز باد مبارزات آزاديخواهانه و عدالت طلبانه زنان 

روند سوسياليستي کومه‌له

2020-03-05

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*