بحران کرونا و یک برنامە عمل

کمیته عمل سازمانده کارگری – فروردین 99

مقدمه

اپیدمی عمومی ابتلا به کوید-19 (کرونای جدید) در ایران دیگر یک پیشبینی و احتمال و ظن و گمان نیست، بلکه واقعیتی عریان و غیرقابل برگشت است. در این میانه، مسابقۀ خبرپراکنی دربارۀ جدیدترین آمار ابتلا و مرگ و میر مسألۀ محوری ما نیست، بلکه مسألۀ محوریتر چە باید کرد است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*