دیدگاه

چین اختاپوسی هزار پا !

رشاد – مصطفی سلطانی                                                            ٢٢ ژانویە  ٢٠٢١ چین دیوار دفاعیش را در ساختار و فورم…